Notification Period:
05 May 2020
To
15 May 2020

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ལོ་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཁག་འབགཔ་གི་ཐོག་ལས་ཁྲོམ་སྡེ་སྐྱེལ་འདྲེན་འགོ་དཔོན་དང་ཕྱགསམ་འཕྱག་མིས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་སྦྱར་ཏེ་ཡོད་མི་ཡིག་ཆ་ཚུ་གཟིགས་གནང།  

For more Detail please click download button

Attachment Size
Terms of reference for City Transport Officer_0.pdf 493.7 KB
Vacancy for Transport Officer and sweeper.pdf 497.93 KB