ཆུའི་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་ལཱ།

Notification Period:
Fri, 13 January 2017
To
Thu, 19 January 2017
ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ ཆུའི་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་ལཱ་དོན་ལུ་  རིན་བསྡུར་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་ རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་ནང་གཟིགས་གནང།